Niniejsza Polityka stanowi uzupełnienie Regulaminu sklepu i określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis mapoteka.pl

Definicje

Administrator - oznacza administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm. , którym jest TreCime Waldemar KwiatkowskiDworska25/10, 30-314 Kraków, NIP 1250936192, REGON 524648681 w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących konsumentami.

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;


Postanowienia ogólne

 1. W trakcie korzystania ze Sklepu internetowego mapoteka.pl gromadzone są dane pochodzące z plików cookies oraz tych, które Użytkownik sam przekazał wypełniając pola zamieszczonych w sklepie formularzy. Dane te są niezbędne do przeprowadzenia działań takich jak rejestracja użytkownika, logowanie, przesłanie zapytania, przesłanie opinii, zapisanie się do newslettera, złożenie zamówienia, realizacja zamówienia. 
 2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przesłanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Konsument wyraził zgodę - na zasadach opisanych w art. 13 (i innych zapisach) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”. W przypadku, gdy Konsument nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

 3. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Sprzedawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w Regulaminie.

 4. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie "newsletter"), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.

 5. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, ich poprawiania lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych - w tym celu proszę wysłać e-maila z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub wykreślenia danych z ewidencji. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora.

 6. Wprowadzanie danych osobowych na stronie sklepu mapoteka.pl w każdym przypadku zabezpieczone jest protokołem szyfrującym SSL, uniemożliwiającym podgląd danych przez osoby trzecie. Archiwum danych zabezpieczone jest w stopniu, uniemożliwiającym podejrzenie lub pozyskanie danych przez osoby niepowołane.

 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika w przypadkach opisanych w REGULAMINIE, w szczególności:

  1. w przypadku wyboru sposobu płatności on-line dane klienta są przetwarzane przez administratora systemu płatności w celu przeprowadzenia transakcji;
  2. celem doręczenia przesyłek dane osobowe są udostępniane firmom kurierskim oraz Poczcie Polskiej w celu zaadresowania i doręczenia przesyłki.